ADHD in de KJP

In dit leertraject leert de deelnemer een genuanceerd beeld te ontwikkelen van ADHD bij de doelgroep kind en jeugd. Het leertraject richt zich enerzijds op kennisontwikkeling en anderzijds reikt het een handelingsperspectief aan in hoe om te gaan met de verschillende factoren die invloed kunnen hebben op (het ontstaan en het beïnvloeden) van wat men een ‘ADHD beeld’ noemt. Hierbij is specifiek aandacht voor de biologische, sociale en emotionele ontwikkelingsfactoren.  

Leerdoelen

Hoofddoel: 

De deelnemer heeft kennis van de verschillende perspectieven rondom een ADHD-beeld binnen de KJP en kan deze toepassen in zijn werk.  


Subdoelen: 

 • De deelnemer is bekend met zijn eigen bias omtrent een ADHD-beeld;  
 • De deelnemer heeft kennis van de invloed van de sociale factoren en de biologische- en psychologische ontwikkelingsfactoren. En is bekend met het samenspel tussen deze factoren. 
 • De deelnemer weet hoe hij het onderzoek en de behandeling af kan stemmen op de leeftijd van het kind en is bekend met het belang om oog te hebben voor de ouder-kindrelatie in het onderzoek naar en de behandeling van een ADHD-beeld. 
 • De deelnemer stelt de vraag centraal ‘Wat maakt dat dit kind (of dit gezin) nu hulp nodig heeft?’  
 • De deelnemer kan een krachten-en-klachtenprofiel opstellen voor de cliënt; 
 • De deelnemer is in staat ADHD-kenmerken te signaleren; 
 • De deelnemer is bekend met de veel voorkomende voorbeelden van comorbiditeit bij een ADHD-beeld; 
 • De deelnemer is in staat om zowel in relatie tot de cliënt als wel zijn omgeving, collega’s en andere betrokkenen destigmatiserend te werken in relatie tot een ADHD-beeld; 
 • De deelnemer is zich bewust van de invloed van zijn taalgebruik bij een ADHD-beeld; 
 • De deelnemer weet waar hij psycho-educatie kan vinden voor de cliënt en zijn systeem. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO

2,5

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • LV-POH-GGZ 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 2,5
 • SKJ 2,5

KJPADH_LT_0191

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap