(Be)handelen naar de wet in jeugdhulp

Deze e-learning module richt zich op de wet- en regelgeving waar een hulpverlener in de jeugd-ggz mee in aanraking komt, of regelmatig in contact komt met jongeren bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Leerdoelen

Na afronding van de e-learning module kan de hulpverlener benoemen hoe hij de wet- en regelgeving rondom onderstaande vraagstukken dient toe te passen in de praktijk:

Kind

 • Bij kinderen tot 12 jaar
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar
 • Bij kinderen tussen de 16 en 18 jaar
 • Als een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt
 • Bij het geven van informatie aan/over het kind
 • Bij het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling
 • Bij het toepassen van de verwijsindex risicojongeren
 • Bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • In samenwerking met de leerplichtambtenaar.

Vertegenwoordiger(s)

 • In samenwerking met ouders met gezag
 • In samenwerking met ouders zonder gezag
 • In samenwerking met een voogd
 • In samenwerking met gescheiden ouders
 • In samenwerking met stiefouder(s)
 • In samenwerking met pleegouder(s)
 • Bij afwezigheid van één of beide ouders met gezag
 • In samenwerking met verwanten zonder gezag.

Privacy

 • Informatie aan / met het kind (mondeling of digitaal)
 • Informatie aan ouders (met en zonder gezag)
 • Informatie aan gescheiden ouders; Informatie aan de voogd
 • Informatie aan de gezinsvoogd
 • Informatie aan de huisarts
 • Informatie-uitwisseling met de gemeente (toegang, beleidsinformatie, facturering en controle)
 • Informatie-uitwisseling met overige hulpverleners / instanties (andere jeugdhulpverleners, school, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Verwijsindex Risicojongeren, jeugdreclassering)
 • Informatie aan politie en justitie
 • Informatie aan inspectie.

Toestemming (gedwongen zorg)

 • Jeugdstrafrecht & jeugdreclassering
 • De rol van kinderbeschermingsmaatregelen
 • Gedwongen opname in de jeugd-ggz
 • (BOPZ)BOPZ-titels: IBS, RM, voorwaardelijke machtiging
 • Dwang en drang
 • Middelen en maatregelen
 • Vrijheden en vrijheidsbeperking
 • Pedagogische interventies
 • Gesloten jeugdhulp (Jeugdwet)
 • Weglopen uit een instelling.

Hulpverleners

 • Bij het uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaard
 • In geval van hoofdbehandelaarschap
 • Bij toezicht door inspectie
 • Bij klachten
 • Bij calamiteiten.

Doelgroep

Voor het maken van de e-learning module is het wenselijk dat de cursisten ook de basiscursus ‘(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz’ hebben doorlopen.

 • Agogen
 • Artsen
 • gezondheidstherapeuten
 • groepswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • orthopedagogen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO 3/4, WO

3,5 uur

 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Kwaliteitsregister V&V 3
 • NIP Eerstelijnspsychologen 3
 • SKJ 2,5
 • Registerplein 2,5
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 3

JuWeJe_LT_0042

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap