Branchegroepbijeenkomst LVB

Op 10 oktober 2019 vindt de branchegroepbijeenkomst LVB plaats.

De leden van GGZ Ecademy hebben inmiddels rechtstreeks een uitnodiging ontvangen. Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar info@ggzecademy.nl.

Op dit moment onderscheiden we onder de leden van GGZ Ecademy de volgende branches: Specialistische ggz, Forensische zorg, Verslavingszorg, Begeleid wonen/RIBW, LVB-SGLVG (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) en KJP (Kinder- en jeugdpsychiatrie). Met deze branchegroepen worden gesprekken gevoerd over behoeftes op het gebied van scholing en dienstverlening. Binnen alle branchegroepen wordt een prioritering aangebracht in de behoeftes. Gekeken wordt in hoeverre er behoeftes tussen zitten die branche-overstijgend zijn. Op basis van al deze ideeën en prioriteiten stelt GGZ Ecademy een ontwikkelprogramma op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur, de klankbordgroepleden en de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontwikkelprogramma wordt uitgewerkt in scholing en/of dienstverlening.

30

2

n.v.t.

Lister, Utrecht