Algemene Voorwaarden GGZ Ecademy voor leveranciers en samenwerkingspartners

Algemene Voorwaarden GGZ Ecademy voor leveranciers en samenwerkingspartners

1. Doel en Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden voor leveranciers en samenwerkingspartners (verder: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten over samenwerking met en/of de levering van producten en/of diensten aan of door GGZ Ecademy Coöperatie U.A. (verder: GGZ Ecademy). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dat wil zeggen dat een van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraak alleen geldig is, als deze expliciet in de schriftelijk aanvaarde overeenkomst, offerte of aanbieding opgenomen is.

GGZ Ecademy heeft deze Algemene Voorwaarden zo redelijk mogelijk opgesteld voor alle partijen die onder de reikwijdte van dit document vallen, ongeacht welke rol GGZ Ecademy heeft in de contract-relatie (opdrachtgever, opdrachtnemer of anderszins samenwerkingspartner). Zo kunnen Partijen er zeker van zijn dat deze Algemene Voorwaarden uitgebalanceerd zijn qua onderlinge rechten en plichten.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

Opdrachtgever: Degene die de opdracht geeft en betaalt (tenzij anders afgesproken in de Overeenkomst).

Opdrachtnemer: Degene die de afgesproken opdracht uitvoert of (deels) laat uitvoeren (als dat past binnen de Overeenkomst).

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen of alle bij de Overeenkomst betrokken samenwerkingspartijen.

Product: Een tastbaar of digitaal object dat op te leveren en/of in eigendom te hebben is. Denk hierbij o.a. aan websites, leerproduct(onderdelen), opnames van webinars of seminars, Aan de slag-wijzers, een content bibliotheek, bronbestanden, het CLP Portaal e.d.

Dienst: Een activiteit, zoals advies of andere arbeid, of het implementeren of beschikbaar stellen van gebruik(soptimalisatie) van Producten of andere activiteiten beoogd met de Samenwerking.

Bronbestanden: Bestanden die gebruikt en/of ontstaan zijn bij de (door)ontwikkeling van Product(onderdel)en, daar onderdeel van uitmaken en/of die noodzakelijk zijn voor het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van Product(onderdel)en.

Documenten: Alle vastgelegde inhoudelijke, processuele en technische voorwaarden gesteld aan Producten en/of Diensten, waaronder bijvoorbeeld ook backlogs met uit te voeren taken.

Overeenkomst: Door aanbod en aanvaarding tot stand gekomen Schriftelijke afspraken. De afspraken gaan over de ontwikkeling en/of levering van Producten en/of Diensten, of een ander Samenwerkingsdoel. Een Overeenkomst heeft de vorm van een geaccordeerde offerte, geaccordeerde aanbieding of een geaccordeerde set afspraken.

Schriftelijk: Per brief of e-mail.

Samenwerking: Met twee of meer partijen, specifieke in de Overeenkomst genoemde, doelen nastreven.

3. Offerte, aanbieding en Overeenkomst

3.1. Tenzij anders afgesproken is een offerte of een aanbieding Schriftelijk en geldt deze gedurende 30 kalenderdagen.

3.2. Een Schriftelijk akkoord van een daartoe bevoegd persoon op de offerte, aanbieding of Overeenkomst is bindend en brengt de Overeenkomst (conform de offerte, aanbieding of onderhandelingsresultaten) direct tot stand, waarna Partijen eraan gehouden zijn. Een ondertekening is hiervoor niet nodig. Ondertekening van de offerte, aanbieding of Overeenkomst wordt door GGZ Ecademy wel nagestreefd voor alle helderheid naar Partijen.

3.3. De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet worden opgezegd of beëindigd, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:

3.3.1. een partij vraagt voorlopige surséance van betaling aan, of voorlopige surséance van betaling wordt verleend aan een partij.

3.3.2. een partij vraagt faillissement aan of wordt failliet verklaard.

3.3.3. de onderneming van één van de partijen wordt geliquideerd.

3.3.4. een partij fuseert met of wordt overgenomen door een andere onderneming.

3.3.5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van één van de partijen wordt beslag gelegd.

Wanneer er sprake is van één van de situaties genoemd in 3.3.1 t/m 3.3.5 zijn partijen gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

4. Rechten en randvoorwaarden

4.1. Alle rechten m.b.t. intellectueel eigendom op, of in verband met de te ontwikkelen en/of leveren producten en/of diensten, komen toe aan GGZ Ecademy. Deze goederen (rechten, producten en/of diensten) mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van GGZ Ecademy worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als nadien. Het is ook niet toegestaan om deze goederen (in gewijzigde vorm) openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van GGZ Ecademy

4.2. Bronbestanden worden als eigendom van GGZ Ecademy, overgedragen aan GGZ Ecademy in de staat waarin deze gevrijwaard zijn van rechten van derden.

5. Financiële en garantievoorwaarden

5.1. Opdrachtgever maakt voor zover dat niet in de Overeenkomst is vastgelegd, tijdig haar eisen bekend aan Opdrachtnemer m.b.t. het gevraagde Product of de Dienst en/of het te volgen proces hierbij. Een en ander wordt vastgelegd in Documenten. Eerder starten met de ontwikkeling of levering van Producten of Diensten dan dat partijen de Overkomst of Documenten tot stand hebben gebracht, is voor eigen rekening en risico van Opdrachtnemer.

5.2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een tijdige (binnen de overeengekomen planning), kwalitatief hoogwaardige (conform geldende standaarden) en foutloze oplevering van de afgesproken Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever. Als aan deze verantwoordelijkheid door Opdrachtnemer niet wordt voldaan, stelt Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke en vermeldt daarbij welke verplichting niet is nagekomen. Binnen 14 dagen na de ingebrekestelling moet Opdrachtnemer alsnog de afgesproken verplichting nakomen. Voldoet Opdrachtnemer hieraan niet, dan is sprake van verzuim, waarna Opdrachtgever de Opdrachtnemer aansprakelijk kan stellen (zie artikel 6) en desgewenst de Overeenkomst kan ontbinden via een aangetekend schrijven.

5.3. De verschuldigde vergoedingen en betaaltermijn(en) zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Als in de Overeenkomst niets over de betaling wordt afgesproken, geldt dat Producten en Diensten worden ontwikkeld en/of geleverd binnen een vooraf vastgesteld budget zonder meerkosten. Alle afgesproken prijzen zijn daarbij in euro’s en inclusief btw. Het totaal aan verschuldigde vergoedingen wordt binnen 30 dagen na de Overeenkomst voldaan.

5.4. Fouten die bij oplevering aan Opdrachtgever niet in Producten hadden mogen zitten, worden door Opdrachtnemer kosteloos hersteld als Opdrachtgever dit binnen een redelijke termijn nadat hij dit opgemerkt heeft, meedeelt aan Opdrachtnemer.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Partijen zijn aansprakelijk voor directe schade die zij door toerekenbaar tekortschieten teweegbrengen bij een andere partij.

6.2. Partijen hebben of sluiten hiervoor een redelijke verzekering af, rekening houdend met de belangen van de andere partij.

6.3. De omvang van de aansprakelijkheid voor directe schade is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat zal worden uitgekeerd door de verzekeraar.

7. Vertrouwelijkheid

(Persoons)gegevens van of verwerkt door één van de Partijen worden door Partijen, hun personeel en/of anderszins voor hen werkzame personen (zoals sub(sub)verwerkers) vertrouwelijk behandeld en geheimgehouden. Partijen conformeren zich daarbij aan de geldende privacywet- en regelgeving zoals de (uitvoeringswet)AVG, en/of waar nodig aan de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden

8.1. GGZ Ecademy zal deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De Algemene Voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum.

8.2. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die Overeenkomst de meest recente versie was, tenzij een Overeenkomst wordt verlengd nadat deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd en de nieuwe Algemene Voorwaarden bekend gemaakt zijn aan Partijen (in dat geval geldt de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden).

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Eventuele geschillen over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen eerst via onderling overleg, in lijn met de bedoeling van de Overeenkomst, in redelijkheid worden opgelost. Als Partijen hier niet onderling uitkomen, wordt eerst een mediation traject, met behulp van een onafhankelijke mediator door beide partijen aangewezen en gelijkelijk betaald, ingezet. Mocht de mediation niet leiden tot een oplossing, dan kunnen geschillen daarna worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

versie februari 2022