(Be)handelen naar de wet in de jeugdhulp

Dit leertraject richt zich op de wet- en regelgeving waar een hulpverlener in de jeugd-ggz mee in aanraking komt, of regelmatig in contact komt met jongeren bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Voor het doorlopen van dit leertraject is het wenselijk dat je ook de basiscursus ‘(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz’ hebben doorlopen.

Leerdoelen

Na afronding van de e-learning module kan de hulpverlener benoemen hoe hij de wet- en regelgeving rondom onderstaande vraagstukken dient toe te passen in de praktijk:

Kind

 • Bij kinderen tot 12 jaar
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar
 • Bij kinderen tussen de 16 en 18 jaar
 • Als een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt
 • Bij het geven van informatie aan/over het kind
 • Bij het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling
 • Bij het toepassen van de verwijsindex risicojongeren
 • Bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • In samenwerking met de leerplichtambtenaar.

Vertegenwoordiger(s)

 • In samenwerking met ouders met gezag
 • In samenwerking met ouders zonder gezag
 • In samenwerking met een voogd
 • In samenwerking met gescheiden ouders
 • In samenwerking met stiefouder(s)
 • In samenwerking met pleegouder(s)
 • Bij afwezigheid van één of beide ouders met gezag
 • In samenwerking met verwanten zonder gezag.

Privacy

 • Informatie aan / met het kind (mondeling of digitaal)
 • Informatie aan ouders (met en zonder gezag)
 • Informatie aan gescheiden ouders; Informatie aan de voogd
 • Informatie aan de gezinsvoogd
 • Informatie aan de huisarts
 • Informatie-uitwisseling met de gemeente (toegang, beleidsinformatie, facturering en controle)
 • Informatie-uitwisseling met overige hulpverleners / instanties (andere jeugdhulpverleners, school, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Verwijsindex Risicojongeren, jeugdreclassering)
 • Informatie aan politie en justitie
 • Informatie aan inspectie.

Toestemming (gedwongen zorg)

 • Jeugdstrafrecht & jeugdreclassering
 • De rol van kinderbeschermingsmaatregelen
 • Gedwongen opname in de jeugd-ggz
 • (BOPZ)BOPZ-titels: IBS, RM, voorwaardelijke machtiging
 • Dwang en drang
 • Middelen en maatregelen
 • Vrijheden en vrijheidsbeperking
 • Pedagogische interventies
 • Gesloten jeugdhulp (Jeugdwet)
 • Weglopen uit een instelling.

Hulpverleners

 • Bij het uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaard
 • In geval van hoofdbehandelaarschap
 • Bij toezicht door inspectie
 • Bij klachten
 • Bij calamiteiten.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • GZ psycholoog
 • Jeugdhulpverlener
 • Maatschappelijk werkende
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo 3/4, wo

3,5 uur

 • SKJ 2,5
 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • LV-POH-GGZ 3
 • Registerplein 3,5

JuWeJe_LT_0042

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap