Inzicht in psychiatrische stoornissen

In het leertraject worden kort de veel voorkomende psychiatrische stoornissen in de forensische context beschreven: psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen en ontwikkelingsstoornissen. In dit leertraject ligt de nadruk op de symptomen van deze stoornissen, hoe ze zich in gedrag uiten en het leren interpreteren van gedrag. Ook wordt er ingegaan op het inschatten van risico’s gerelateerd aan het gedrag als uiting van de stoornissen en het aanpassen van de bejegening en behandeling daarop.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • heeft de deelnemer inzicht in de symptomen van psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en seksuele stoornissen, en heb je aanknopingspunten om die kennis toe te passen in bejegening en behandeling van de cliënt;
 • heeft de deelnemer kennis van de voornaamste symptomen van de in dit leertraject behandelde psychiatrische stoornissen;
 • weet de deelnemer hoe het gedrag (van de in dit leertraject behandelde) psychiatrische stoornissen moet worden geïnterpreteerd;
 • heeft de deelnemer inzicht in hoe deze psychiatrische stoornissen (kunnen) samenhangen met delictgedrag;
 • heeft de deelnemer handvatten om in de behandeling rekening te houden met de psychiatrische stoornissen van de cliënt;
 • heeft de deelnemer kennis van risico’s die voort kunnen vloeien uit (de in dit leertraject behandelde) psychiatrische stoornissen. De deelnemer kan daarmee risicoverhogend gedrag eerder herkennen en bent beter in staat in te schatten of gedrag van de cliënt actie vergt of niet;
 • kan de deelnemer onderscheid maken tussen de kenmerken van de stoornissen en het karakter van de cliënt en hoe deze twee ook in combinatie kunnen doorwerken in het gedrag van de cliënt;
 • is de deelnemer zich bewust van de rol die eigen angsten, onbekendheid met de stoornissen en (tegen)overdracht kunnen spelen in de bejegening en behandeling van cliënten met psychiatrische stoornis.

Extra informatie

Het leertraject is een onderdeel van het thema psychopathologie en delictrisico binnen de Forensische Leerlijn.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor een zo breed mogelijke groep van professionals binnen de forensische zorg (klinisch, ambulant, begeleid wonen, maatschappelijke opvang), met een focus op professionals met direct cliëntencontact en een rol in de behandeling van de cliënt.

Veel voorkomende functies zijn:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, HBO+Master, WO

2,5

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2

ForPsy_LT_0225

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap