Project GGZ Ecademy 2014-2015

De leerlijn Ambulantisering en 2 e-learning modulen eHealth zijn concrete resultaten van het project GGZ Ecademy 2014-2015. Een project dat mogelijk is gemaakt met een financiële bijdrage van het O&O-fonds GGZ en dat liep van juni 2014 tot juli 2016. Met het project is allereerst een versnelling gerealiseerd in de ontwikkeling van scholingsmateriaal rond enkele actuele thema’s. Daarnaast zijn in het project de (o.a. technologische) randvoorwaarden ingevuld om de samenwerking van GGZ instellingen bij de scholing van hun medewerkers verder uit te breiden.

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van 50 GGZ instellingen, die samenwerken bij de scholing van hun (ruim 65.000) medewerkers. De samenwerking is in 2011 gestart met het doel gezamenlijk e-learning modulen te ontwikkelen, onderhouden en te distribueren. Nu, vijf jaar later, zijn meer dan 60 modulen opgeleverd, die gebruikt worden bij scholing van medewerkers in de specialistische GGZ, Forensische Zorg, RIBW, Verslavingszorg, SGLVG en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. En naast gezamenlijke content-ontwikkeling trekken leden van GGZ Ecademy inmiddels ook samen op bij implementatie, kennisdeling, innovatie en de uitvoer van scholing.

Nadat het O&O-fonds GGZ in de projectfase GGZ Ecademy ondersteund heeft om tot duurzame samenwerkingsvorm te komen (resulterende in de oprichting van de coöperatieve vereniging eind 2013), heeft het O&O-fonds GGZ in de periode juni 2014 – juli 2016 met een bijdrage aan het project GGZ Ecademy 2014-2015 opnieuw een belangrijke impuls gegeven aan (de verbreding van) de samenwerking van de deelnemende GGZ instellingen.

Het project GGZ Ecademy 2014-2015 bestond uit een drietal deelprojecten, te weten:

– Project Ambulantisering
– Project E-health
– Project Samenwerking bij scholing

Project Ambulantisering

Hulpverlening in de GGZ wordt steeds meer ambulant ingericht. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers. Hierop is in het project ingespeeld middels de ontwikkeling van leerlijn rond Ambulantisering. Welke bestaat uit een basistraject van 4 modulen (met daarin aandacht voor uitgangspunten ambulant werken, visie op behandelen, veranderende rol hulpverlener en professionele vaardigheden in de ambulante setting) en enkele verdiepende e-learning modulen.
Daarnaast was doel van het project om met leerproducten van GGZ Ecademy beter aan te gaan sluiten op veranderende behoeftes van medewerkers, die bijvoorbeeld steeds vaker gebruik maken van mobiele devices. Hier is in brede zin invulling aan gegeven. Allereerst zijn werkvormen geïnnoveerd. Met de werkvorm werkplekondersteuning bieden we nu bijvoorbeeld informatie die de professional kan raadplegen tijdens het werk zelf. Er is geïnvesteerd in een (breed inzetbaar) videoplatform. En de ontwikkelomgeving is aangepast, zodat leermaterialen voortaan ‘device onafhankelijk’ ontwikkeld kunnen worden.

Project E-health

Met dit deelproject is ingespeeld op de behoefte aan scholing rond het thema E-health. In samenwerking met Changing Healthcare zijn 2 e-learning modulen ontwikkeld, te weten: Basiscursus eHealth en Online communiceren. Vervolgens is er een blended leertraject met aanvullende materialen ontwikkeld, waarmee trainers een op de behoefte van de instelling afgestemd trainingsaanbod kunnen samenstellen. Om hiermee te leren werken zijn in het najaar 2016 train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd.

Project Samenwerken bij scholing

Ook bij leden van GGZ Ecademy is afgelopen jaren flink gesneden in opleidingsafdelingen en scholingsbudgetten. Het streven van GGZ Ecademy is ervoor te zorgen dat daarmee niet automatisch ook gesneden wordt in het onderwijs zelf. Dit door gezamenlijk op te trekken en te delen. Dit deden de instellingen al door gezamenlijk e-learning te ontwikkelen. In dit project zijn nu benodigde randvoorwaarden uitgewerkt om deelnemende instellingen ook te (gaan) ondersteunen bij de organisatie en uitvoer van scholing. Dit met als doel (gekrompen) scholingsafdelingen van de deelnemende instellingen verder te ontlasten.
Allereerst zijn een 4-tal blended leertrajecten uitgewerkt, waarin e-learning modulen inhoudelijk zijn ingepast in een begeleidingstraject met bijeenkomsten. Er is een pilot uitgevoerd met het gezamenlijk (instelling overstijgend) organiseren van trainingen. Vanuit GGZ Ecademy zijn trainers, applicatiebeheerders en opleidingscoördinatoren getraind. En in het najaar van 2016 wordt een nieuw centraal leerplatform opgeleverd van waaruit leden van GGZ Ecademy (al dan niet gezamenlijk) scholing aan hun medewerkers kunnen aanbieden.

Aanpak en geleerde lessen

Binnen GGZ Ecademy is gekozen activiteiten, zoals ontwikkeling van e-learning modulen, uit te voeren door inhoudelijke experts vanuit de deelnemende instellingen samen te laten werken met (vaste) leveranciers. Deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit een klein team van medewerkers binnen GGZ Ecademy, die kwaliteit, (ontwikkel)standaarden, proces, budget en communicatie bewaken. Voordeel van deze aanpak is dat deze flexibel is, er ruimte is te sturen op kwaliteit en leden bij elke activiteit invloed kunnen uitoefenen.
De coöperatieve opzet van de vereniging werpt ook duidelijk vruchten af. Deelnemende instellingen bepalen de koers middels vaststelling jaarplan en prioriteren van onderwerpen. Kosten van uit te voeren activiteiten worden gedekt vanuit de contributie, waar leden naar rato van omvang aan bijdragen. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Mocht er in een bepaald jaar geld overblijven, dan gaat dat terug naar de leden. En de leden kunnen (zonder verder bijkomende kosten) alle opbrengsten uit activiteiten gebruiken voor de bij- en nascholing van hun medewerkers. En die opbrengsten zijn inmiddels aanzienlijk: e-learning modulen, blended leertrajecten, train-de-trainers, videoplatform, leeromgeving, etc.
In hoeverre inspanningen in GGZ Ecademy zich (uiteindelijk) ook vertalen in genoten scholing door medewerkers in de GGZ is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin deelnemende instellingen er in slagen het scholingsaanbod in de eigen organisatie te implementeren. Implementatie vergt een lange adem. Vanuit GGZ Ecademy hebben we in de afgelopen jaren ervoor gekozen hier steeds meer bij te ondersteunen, bijvoorbeeld middels advies, train-de-trainers, opstellen leertrajecten, kennisdeling, communicatie en maatwerk. Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat het gebruik van het scholingsaanbod gestaag toeneemt. In komende jaren wordt dit onderzoek verder uitgebreid, waarbij elk afzonderlijk lid managementinformatie krijgt die gebruikt kan worden bij de interne implementatie.

Hoe verder?

De opbrengsten uit het project GGZ Ecademy 2014-2015 worden beheerd, onderhouden en doorontwikkeld binnen GGZ Ecademy. In het jaarplan is bijvoorbeeld budget opgenomen om eerder ontwikkelde modulen jaarlijks (waar nodig) te actualiseren.

Elke GGZ instelling kan lid worden van GGZ Ecademy en daarmee toegang krijgen tot alle scholingsmaterialen, leersystemen en implementatiediensten. Gezien de wijze waarop de vereniging is georganiseerd (waarbij leden ook een actieve inbreng hebben), worden staffels gehanteerd voor instellingen vanaf 100 medewerkers. Met leden wordt op dit moment verder gezocht naar manieren waarop zij ketenpartners in de eigen regio kunnen bedienen.

Wil je meer informatie over dit project of over GGZ Ecademy? Stuur een verzoek naar info@ggzecademy.nl en wij nemen contact met je op.

 

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap