Column Rob Keukens
‘Zorg voor mensen met langdurige
psychiatrische aandoeningen
nog steeds niet optimaal’

Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen

Volgens ramingen van het RIVM blijven tot 2060 de zorguitgaven stijgen. Hoewel niets zeker is zullen de uitgaven aan de ggz tegen die tijd zijn vervijfvoudigd. Zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten hebben onvoldoende zicht op de exacte omvang. Bovendien heeft men in de sector de indruk dat de zorgzwaarte voor mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen toeneemt, zowel in aantallen als in complexiteit.

Wachtlijst voor cliënten met zwaardere problematiek

Meer mensen met zwaardere problematiek tegen de achtergrond van nu al ervaren hoge werkdruk. In het onlangs verschenen rapport Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt geconstateerd dat er nog veel schort aan de zorg voor deze specifieke groep cliënten. En ook dat er sinds de vorige rapportage onvoldoende vooruitgang is geboekt, ook al is er waardering voor de inspanningen van de zorgverleners. Een zorgwekkende vaststelling is dat het nog steeds zo is dat voor mensen met lichtere vormen van psychische problematiek er een ruimer aanbod is dan voor cliënten met zware, meervoudige problemen. Zij belanden maar al te vaak op de wachtlijst.

Samenwerking in zorgnetwerken noodzakelijk

Deze groep van cliënten met zware, meervoudige problemen heeft zorg op maat nodig die vanuit verschillende partijen wordt geleverd. Zij moet kunnen rekenen op een flexibel aanbod dat meebeweegt met de fluctuaties in het verloop van de aandoening en waarbij de cliënt zoveel als mogelijk thuis herstelt. Een dergelijke aanpak betekent dat er dus meerdere partijen betrokken zijn bij zorg en herstel. Het is van groot belang dat die partijen in het netwerk rondom de cliënt adequaat met elkaar samenwerken. Dat laatste lijkt niet goed te lukken. Samenwerking tussen bijvoorbeeld huisarts, crisisdienst en FACT verloopt in veel gevallen moeizaam mede door het ontbreken van overkoepelende aansturing. De inspectie heeft nog weinig zorgnetwerken gezien met gemeenschappelijke plannen en doelen. Gezamenlijke ambities en visie op zorg en herstel, met verdeling van verantwoordelijkheden, ontbreken meestal.  Dit alles leidt ertoe dat de zorg voor de meest kwetsbare doelgroep in de ggz nog altijd te schraal is.

Het rapport is te downloaden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

 

Van Rob Keukens (inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy)
Rob Keukens is naast zijn werk als inhoudelijk adviseur voor GGZ Ecademy betrokken bij de Federation Global Initiative on Psychiatry (FGIP). Dit is een internationale non-profit organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met het bevorderen van  humane, ethisch verantwoorde geestelijke gezondheidszorg. Hoeksteen van de organisatie is het opkomen voor het naleven van mensenrechten in de ggz.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap