Diensten

Kennisdeling

GGZ Ecademy faciliteert op allerlei manieren kennisdeling binnen de vereniging. Leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten en online in de community.

ggz-ecademy-diensten-kennis-delen-1

Samen leren in de ggz

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, trainingen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden.

Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden.

Agenda

Kennisdeling

Inspirerende bijeenkomsten
Onderlinge kennisuitwisseling
Inspireren, informeren en innoveren
Overzichtelijke jaaragenda
ggz-ecademy-diensten-kennis-delen-2

Stimuleren uitwisseling

GGZ Ecademy heeft veel contact met haar leden en weet wat er bij hen speelt. We signaleren best practices die voor andere leden interessant kunnen zijn en stimuleren en faciliteren de onderlinge kennisdeling.

Ook volgt GGZ Ecademy de ontwikkelingen in de ggz en in de bij- en nascholing. Interessante onderwerpen en thema’s worden meegenomen in productontwikkeling tijdens seminars of voor gezamenlijk op te zetten leergangen.

Hoe wordt kennis uitgewisseld?

GGZ Ecademy organiseert diverse bijeenkomsten waar leden elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Leden bespreken vraagstukken met betrekking tot scholing zoals motiveren van medewerkers, implementeren van e-learning, het maken van een aantrekkelijk trainingsaanbod en het organiseren van bij- en nascholing.

Op de kalender staan de volgende bijeenkomsten:

  • Klankbordgroepbijeenkomst; een vergadering van de contactpersonen.
  • Ledendag, met inspiratiebijeenkomsten en workshops.
  • Beheerdersoverleg, beheerders dragen de agendapunten aan.
  • Werksessie, onder begeleiding van een trainer/consultant.
  • Seminar, over innovatie in de ggz en het onderwijs.
  • Deskundigheidsbevordering, in de vorm van trainingen voor (scholings-)professionals.

GGZ Ecademy start jaarlijks meerdere projecten gericht op gezamenlijke innovatie, onderlinge samenwerking en kennisdeling.

 

Kennisdelen met ggz-professionals?

Wissel ervaringen uit en laat je inspireren

Bezoek een event