Palliatieve zorg in de ggz

Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar ggz-verpleegkunde, bespreekt de essentie, noodzaak en effectiviteit van palliatieve zorg in de ggz. Daarnaast geeft hij uitleg over de totstandkoming en inhoud van een toolkit die richtlijnen bevat voor verpleegkundigen om palliatieve zorg toe te passen en te implementeren.

Karin den Boer, verpleegkundig specialist ggz en onderzoeker, gaat in op enkele praktische aspecten van de proactieve palliatieve zorg: de overgang van reguliere naar palliatieve zorg, de verhouding tot de verpleegkundigen van de thuiszorg, de implementatie van deze specifieke zorg en hoe verpleegkundigen zich op dit vlak kunnen bekwamen.

Bekijk hier het interview met Karin den Boer

Toolkit

De Toolkit Proactieve Palliatieve zorg is ontwikkeld om hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te ondersteunen bij palliatieve zorg voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die tevens lijden aan een levensbedreigende lichamelijke ziekte. Uitgangspunt is dat de zorg waar mogelijk plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt (thuis, beschermde woonvorm, woonafdeling etc.). De toolkit biedt handvatten om op gestructureerde wijze palliatieve zorg te integreren in de dagelijkse zorg en behandeling.

Download hier de Toolkit Proactieve Palliatieve zorg in de ggz

Implementatie

Een goede implementatie van de Toolkit Proactieve Palliatieve Zorg vraagt om passende aandacht. De implementatiehandleiding biedt een aantal aandachtspunten om deze implementatie succesvol te laten verlopen. In de toolkit komen de volgende thema’s aan bod:

  • De rol van het management;
  • Participatie in regionaal netwerk palliatieve zorg;
  • De rol van de kartrekkers;
  • De borging in de praktijk;
  • De training van de medewerkers.

Download hier de Toolkit Proactieve Palliatieve zorg in de ggz, implementatiehandleiding

Training

Wat de training van de medewerkers betreft, aan de hand van de Toolkit Proactieve Palliatieve Zorg wordt een lesprogramma (studiebelasting 24 uur) aangeboden waarin aandacht is voor:

  • Het signaleren van een behoefte aan palliatieve zorg;
  • Het in kaart brengen van symptomen, problemen en behoeften;
  • Proactieve zorgplanning en uitvoering;
  • Zorg in de stervensfase;
  • Nazorg voor naasten.

Verdieping

Bekijk de website Palliaweb voor meer informatie.

Wil je meer weten over de opzet en resultaten van het project: Bekijk de website van Inholland.

De toolkit is ook gebaseerd op al bestaande richtlijnen.

De richtlijn van de V&VN kun je raadplegen in de Handreiking palliatieve zorg thuis van V&VN.

Download hier de Handreiking palliatieve zorg thuis.

Actueel cijfermateriaal is te vinden op de website van Palliaweb.

Bekijk ook de relevante leertrajecten van GGZ Ecademy: